λ кислота ... 3 - 6,5 %
β кислота ... 2,5 - 5 %
когумулон ... 20 - 28 %
мірцен ... 20 - 40%
масла, всього ... 0,6 - 0,9 ML/100G

* Альфа-кислоти визначаються кондуктометричним титруванням (EBC 7.4) у Європі, спектрофотометрією (ASBC Hops-6) у США. Склад масел визначається за допомогою газової хроматографії (ASBC Hops-17, EBC 7.12).

Spalter Select був виведений в Huell. Його тонкий аромат і високий вміст фарнезену характерні для хмелю Spalt. Цей сорт дуже швидко росте. Spalter Select характеризується хорошою переносимістю таких захворювань, як в’янення та пероноспороз.